Köpvillkor

Försäljningsvillkor/Leveransvillkor 2011:07

Tillämplighet

 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt har avtalat en överenskommelse. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

Produktinformation

 1. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Ritningar och andra handlingar

 1. Alla ritningar, bilder och andra tekniska handlingar rörande produkter eller dess tillverkning, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom. Mottagna ritningar, andra tekniska handlingar eller teknisk information får inte utan andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket de överlämnats. De får inte utan medgivande från den andra parten kopieras, reproduceras, utlämnas till tredje man eller på annat sätt bringas till dennes kännedom.
 2. Säljaren skall senast vid leveransen utan särskild ersättning tillhandahålla köparen ett exemplar, eller det antal som avtalats, av ritningar och andra tekniska handlingar, som är tillräckligt utförliga för att köparen skall kunna genomföra montage, igångsättning, drift och underhåll (inbegripet löpande reparationer) av godsets alla delar. Säljaren är dock inte skyldig att tillhandahålla ritningar och handlingar som avser tillverkning av produkterna eller reservdelar.

Pris

 1. Alla priser är baserade på de för säljaren gällande anskaffnings- alt. tillverkningskostnader för den tidpunkt som lämnad offert respektive beställningserkännande är gjorda.

Skulle härefter intill leveransdagen, eller betalningsdagen om denna inträffar senare, kostnadsökning som sker genom höjda inköpspriser, tull-, frakt- och omkostnader, skatt eller andra pålagor kan höjning ske av det pris som köparen skall betala om säljaren så fordrar. Motsvarande skall gälla beträffande ändrade valutakursförändringar för vara från utland.

Priset inkluderar inte moms eller andra skatter och pålagor.

Expeditionsavgift och faktureringsavgift kan uttagas för order understigande av säljare bestämt beställningsvärde eller kvantitet

Leveransprov

 1. Har leveransprov avtalats, skall provet utföras där produkten tillverkas, såvida inte annan plats har avtalats. Har tekniska krav för provet inte avtalats, utförs det i överensstämmelse med normal praxis inom vederbörande industribransch i det land där godset tillverkas.
 2. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparen kan närvara. Har köparen erhållit sådan underrättelse, kan leveransprov genomföras även om köparen inte är företrädd vid provet.
  Säljaren skall föra protokoll över leveransprov. Provningsprotokollet skall sändas till köparen. Protokollet skall, om inte köparen visar annat, anses ge en korrekt beskrivning av hur leveransprovet genomförts och dess resultat.
 3. Har inte annan fördelning avtalats, skall säljaren bära alla omkostnader för leveransprov, som utförs där godset tillverkas. Köparen skall dock vid sådant leveransprov bära alla omkostnader för sina representanter, inklusive kostnader för resa och uppehälle

Leverans

 1. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.
  Har ingen leveransklausul avtalats, anses leveransen ske ”Ex Works”.

Leveransförsening

 1. Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en tidrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående.
 2. Finner säljaren att han inte kan leverera i rätt tid, eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och härmed ange orsaken till dröjsmålet samt, om möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter säljaren att lämna sådant meddelande, skall han ersätta köparen rimliga merutgifter denne orsakas till följd av att meddelandet uteblivit.
 3. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt punkt 34 utgör befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket, som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.
 4. Levererar säljaren inte godset i rätt tid, har köparen rätt till ersättning från den dag leverans skulle ha skett. Ersättningen skall, för varje hel vecka förseningen varar, utgöra 0,5 % av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av godset som på grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk. Ersättning förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast när allt gods levererats. Köparen förlorar sin rätt till ersättning, om han inte har framställt skriftligt krav härom inom sex månader efter att leverans skulle ha skett.
 5. Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot godset på avtalad dag, eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och ange orsaken till dröjsmålet samt, möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. Underlåter köparen att ta emot godset på avtalad dag, är han ändå skyldig att betala varje leverans, som gjorts beroende av leverans, som om godset i fråga hade levererats. Säljaren skall utföra lagring av godset på köparens risk och bekostnad. Om köparen kräver det skall säljaren försäkra godset på köparens bekostnad.
 6. Såvida inte köparens underlåtenhet beror på förhållande som avses i punkt 34, kan säljaren skriftligen fordra att köparen tar emot godset inom en skälig frist. Underlåter köparen, av orsak som säljaren inte bär ansvaret för, att ta emot godset inom fristen, har säljaren rätt att genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet, avser den del av leveransfärdigt gods som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Säljaren har i sådant fall rätt till ersättning för den skada, som köparens underlåtenhet orsakat honom. Ersättningen skall inte överstiga den del av priset som hänför sig till den del av godset som hävningen avser.

Betalning

 1. Om inte annat avtalats, förfaller de avtalade produkterna till betalning med full likvid senast i samband med avtalad leverans av varan.
 2. Betalar köparen inte i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta.
 3. Om köparen inte betalat en månad efter förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen skall dock inte överstiga det avtalade priset.
Tillagd i varukorgen